Có 1 kết quả:

hãn vệ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Ngăn giữ, bảo hộ.