Có 1 kết quả:

khấu thượng

1/1

khấu thượng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

khoá lại, trói lại, buộc lại