Có 1 kết quả:

khấu áp

1/1

khấu áp

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

giam giữ, bắt giam