Có 1 kết quả:

chấp pháp

1/1

chấp pháp

giản thể

Từ điển phổ thông

chấp pháp, thi hành luật