Có 1 kết quả:

khuếch tán

1/1

khuếch tán

giản thể

Từ điển phổ thông

khuếch tán, phát triển, gia tăng