Có 1 kết quả:

tảo trửu

1/1

tảo trửu

giản thể

Từ điển phổ thông

cái chổi để quét