Có 1 kết quả:

ban diễn

1/1

ban diễn

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

đóng vai, thủ vai, diễn kịch, diễn phim