Có 1 kết quả:

xả liệt

1/1

xả liệt

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

xé rách, xé toạc