Có 1 kết quả:

ban thủ

1/1

ban thủ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tay vặn, tay quay, cần gạt, khoá (của máy móc)