Có 1 kết quả:

phù kê

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một lối cầu hồn, hai người đỡ lấy cái que, đầu que đưa trên mâm gạo, khấn vái để tay mình đưa cái que, vạch thành chữ trên mâm.