Có 1 kết quả:

phù tá

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giúp đỡ. Ta vẫn nói trại thành Phò tá.