Có 1 kết quả:

phù nguy

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giúp đỡ người khác trong lúc hiểm nghèo. » Mấy tài dẹp loạn phù nguy «. ( Phan Trần ).

Một số bài thơ có sử dụng