Có 1 kết quả:

phù trì

1/1

phù trì

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

trợ giúp, giúp sức, giúp đỡ

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nuôi nấng giữ gìn. Bản dịch Chinh phụ ngâm khúc có câu: » Mẹ già phơ phất mái sương, Con thơ măng sữa vả đương phù trì «.

Một số bài thơ có sử dụng