Có 1 kết quả:

phù thực

1/1

phù thực

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

đỡ, chống

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giúp đỡ vun trồng.