Có 1 kết quả:

phù lưu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cây trầu không, lá để ăn trầu.

Một số bài thơ có sử dụng