Có 1 kết quả:

phù tửu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trầu và rượu. Chỉ việc giao thiệp và ăn uống. Cũng chỉ việc mai mối hôn nhân.