Có 1 kết quả:

phê phó

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Viết ý kiến của mình vào lá đơn rồi trao cho người đứng đơn.