Có 1 kết quả:

trảo đáo

1/1

trảo đáo

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tìm thấy, tìm được, phát hiện ra