Có 1 kết quả:

trảo tiền

1/1

trảo tiền

phồn thể

Từ điển phổ thông

trả tiền thừa, thối lại