Có 1 kết quả:

thừa tự

1/1

thừa tự

phồn & giản thể

Từ điển trích dẫn

1. Trong thời đại phong kiến, tước vị có thể truyền lại cho con cháu, gọi là “thừa tự” 承嗣. § Cũng gọi là “thế tập” 世襲.
2. Thừa kế tài sản hoặc sự nghiệp của tiên nhân. § Cũng gọi là “kế thừa” 繼承. ◇Tam quốc diễn nghĩa 三國演義: “Hoàng đế thừa tự, hải nội trắc vọng” 皇帝承嗣, 海內側望 (Đệ tứ hồi) Hoàng đế nối ngôi, bốn bể trông mong.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nối dõi dòng họ để tiếp tục việc thờ cúng tổ tiên.