Có 1 kết quả:

kỹ công

1/1

kỹ công

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

thợ máy, công nhân cơ khí