Có 1 kết quả:

kĩ nghệ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tài giỏi về các nghề khéo léo — Nghề cần đến tài khéo léo — Ngày nay ta hiểu là những nghề sản xuất dùng tới máy móc.