Có 1 kết quả:

sao tả

1/1

sao tả

phồn thể

Từ điển phổ thông

sao chép, sao lại, chép lại

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chép lại, viết lại.