Có 1 kết quả:

sao tập

1/1

sao tập

giản thể

Từ điển phổ thông

1. ăn cắp văn, bắt chước văn
2. đánh lén bất ngờ sau lưng