Có 1 kết quả:

sao tống

1/1

sao tống

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

gửi bản sao, đưa bản sao