Có 1 kết quả:

vấn lệ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lau nước mắt.