Có 1 kết quả:

bả duệ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nắm vạt áo. Chỉ dáng quyến luyến không rời.

Một số bài thơ có sử dụng