Có 1 kết quả:

ức hiếp

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Ức bách 抑迫.