Có 1 kết quả:

ức trai thi tập

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một tập thơ bằng chữ Hán của Nguyễn Trãi, hiền tướng đời Lê sơ. Ức Trai là hiệu của tác giả.