Có 1 kết quả:

trảo khẩn

1/1

trảo khẩn

giản thể

Từ điển phổ thông

túm chặt, giữ chắc