Có 1 kết quả:

đầu đơn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nạp tờ giấy ghi rõ điều cần xin, đòi hỏi của mình.