Có 1 kết quả:

đầu bôn

1/1

đầu bôn

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tìm chỗ trú, tìm chỗ náu