Có 1 kết quả:

đầu túc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xin ngủ đậu qua đêm.

Một số bài thơ có sử dụng