Có 1 kết quả:

đầu xạ

1/1

đầu xạ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bắn, phóng