Có 1 kết quả:

đầu qua

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ném cây dáo xuống. Chỉ sự ngưng chiến tranh. Cũng chỉ sự hàng phục.

Một số bài thơ có sử dụng