Có 1 kết quả:

đầu phóng

1/1

đầu phóng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

ném vào, đặt vào