Có 1 kết quả:

đầu cơ

1/1

đầu cơ

giản thể

Từ điển phổ thông

đầu cơ tích trữ (kinh tế)

Một số bài thơ có sử dụng