Có 1 kết quả:

đầu độc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bỏ chất độc vào đồ ăn đồ uống mà giết người.