Có 1 kết quả:

đầu thai

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Theo tin tưởng xưa, hồn người chết nhập vào một cái bào thai để lại được sinh ra làm người, gọi là đầu thai.

Một số bài thơ có sử dụng