Có 1 kết quả:

đầu tư

1/1

đầu tư

giản thể

Từ điển phổ thông

đầu tư, bỏ vốn