Có 1 kết quả:

đầu quân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xung vào lính. Đi lính.