Có 1 kết quả:

đầu hàng

1/1

đầu hàng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

đầu hàng, chịu thua, từ bỏ

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xin được chịu thua.