Có 1 kết quả:

kháng thể

1/1

kháng thể

giản thể

Từ điển phổ thông

kháng thể