Có 1 kết quả:

kháng cáo

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chống chọi lại sự tuyên án để xin được xử lại.