Có 1 kết quả:

kháng chiến

1/1

kháng chiến

giản thể

Từ điển phổ thông

kháng chiến