Có 1 kết quả:

kháng kích

1/1

kháng kích

phồn thể

Từ điển phổ thông

kháng cự, chống lại