Có 1 kết quả:

kháng sinh

1/1

kháng sinh

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

kháng sinh