Có 1 kết quả:

kháng thuế

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chống lại việc đánh thuế.