Có 1 kết quả:

kháng hành

1/1

kháng hành

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

chống lại, đánh lại

Một số bài thơ có sử dụng