Có 1 kết quả:

kháng nghị

1/1

kháng nghị

phồn thể

Từ điển phổ thông

kháng nghị, phản đối, phản kháng

Từ điển trích dẫn

1. Lí luận thẳng thắn, phản đối ý kiến sai lầm.
2. Đối với ngôn luận hoặc hành động của người khác, đưa ra ý kiến chống đối.
3. Tiến ngôn, hiến nghị.
4. Nghị luận kiến giải cao xa.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bày tỏ ý kiến chống đối.